Termeni si conditii de inchiriere

Termeni Si Conditii De Inchiriere

Toate persoanele interesate sa inchirieze o masina sunt interesate sa afle termenii si conditiile de inchiriere. O sa incercam in cele ce urmeaza sa va aducem la cunostinta principalii termeni si conditii ai Promotor Services

Locatarul (cel care inchiriaza masina) are urm?toarele drepturi ?i obliga?ii:
1) S? citeasc? cu aten?ie prezentul contract ?i s? confirme acceptarea tuturor clauzelor prin semnarea contractului de ?nchiriere.
2) Persoana care conduce autoturismul ?ncredintat Locatarului s? aib? v?rsta de 21 de ani, la ?ncheierea contractului.
3) Persoana care conduce autoturismul ?ncredintat Locatarului s? posede permis de conducere de cel pu?in 1 an.
4) S? foloseasc? autoturismul ?nchiriat, dar numai ?n scopul ?i condi?iile prev?zute ?n prezentul contract, respectiv pentru deplasarea persoanelor pe drumurile publice, cu respectarea legisla?iei ?n vigoare ?i a specifica?iilor tehnice ale autoturismului, f?r? a-l folosi la orice fel de curse, demonstra?ii, teste etc.
5) S? nu dep??easc? aria stabilit? expres de p?r?i dec?t cu acordul expres al locatorului. ?n cazul ?n care nu a fost stabilit? ?n mod expres o arie de deplasare pe perioada ?nchirierii, Locatarului nu va dep??i grani?ele Rom?niei f?r? acordul Locatorului.
6) S? achite tariful convenit la termenele stabilite.
7) S? nu ?ncredin?eze, sub orice form?, altei persoane autoturismul ce face obiectul prezentului contract. (?n afara conduc?torului autorizat de locator ?i specificat ?n Anexa nr 1 la contract)
8 ) S? aib? diligen?a unui bun proprietar ?n legatur? cu exploatarea autoturismului ?ncredin?at, s? respecte ?ntocmai prevederile manualului de utilizare ?i legisla?ia ?n domeniu ?n vigoare.
9) S? alimenteze autoturismul numai cu combustibilul indicat ?n prezentul contract ?n Anexa nr 2.
10) S? nu tracteze alte vehicule sau autovehicole.
11) S? restituie la ?ncetarea contractului autoturismul ?n starea ?n care l-a primit, ?mpreuna cu documentele care i-au fost predate de locator (cu exceptia facturilor), ?n caz contrar el fiind obligat la plat? de desp?gubiri c?tre locator. Autoturismul ?nchiriat este returnat de c?tre locatar sp?lat ?i cur??at interior ?i cu rezervorul plin.
Pentru situatia ?n care, din motive obiective, locatarul nu poate preda autovehiculul sp?lat ?i cur??at interior, acesta va achita suma de 10 (zece) euro. ?n acest caz locatorul ??i rezerv? dreptul de a restitui contravaloarea garan?iei numai dup? ce autoturismul a fost sp?lat pentru a se evita preluarea acestuia cu defecte care nu pot fi observate dec?t dac? autoturismul este sp?lat.
12) Returnarea autovehiculului de c?tre locatar, locatorului se va face la data, ora ?i locul stabilit de c?tre p?r?i de comun acord ?n Anexa nr 1 la contract.
13) S? anun?e imediat Locatorul la telefonul ?i faxul indicat ?n anexa nr 1 la contract ?n leg?tur? cu orice defec?iune ?i s? nu efectueze nici un fel repara?ii sau inteven?ii la autoturism din proprie ini?iativ?.
14) S? nu foloseasc? autoturismul ?nchiriat pentru transportul de persoane necunoscute, m?rfuri sau animale.
15) S? suporte toate daunele provocate autoturismului ?n timpul ?n care acesta se afl? la locatar ?i care nu sunt acoperite de asigurare.
16) S? respecte cu stricte?e legista?ia Rom?niei privind regulile de conducere, precum ?i instruc?iunile cuprinse ?n manualul de exploatare a autovehiculului.
17) S? p?streze ?n condi?ii de maxim? siguran?? certificatul de ?nmatriculare/autoriza?ia de circula?ie provizorie, cheile ?i/sau telecomenzile autovehiculului, ?n caz contrar suport?nd consecin?ele ce decurg din pierderea sau furtul acestora.
18) S? informeze Locatarului imediat, ?n termen de maxim 2 ore, ?n scris ?i verbal ?n cazul pierderii sau furtului certificatului de ?nmatriculare/autoriza?iei de circula?ie provizorie, a cheilor ?i /sau telecomenzilor autovehiculului;
19) S? comunice urgent ?n scris ?i verbal Locatarului furtul autovehiculului sau al unor p?r?i componente sau piese ale acestuia, precum ?i orice pagub? produs? prin avarierea sau distrugerea autovehiculului;
20) S? nu aduc? modific?ri ?i ad?ugiri de nici o natur? at?t p?r?ii mecanice, c?t ?i celei estetice;
21) Este interzis? conducerea autovehiculului ?n cazul ?n care utilizatorul a consumat b?uturi alcoolice, droguri sau medicamente (substan?e) interzise conduc?torilor auto.
22) S? nu conduc? autovehiculul dac? permisul de conducere i-a fost suspendat, anulat sau re?inut ?n vederea anul?rii sau suspend?rii;
23) S? comunice imediat Locatarului at?t verbal, c?t ?i ?n scris orice defec?iune tehnic? a autovehiculului ?i s? execute ?ntocmai indica?iile speciale primite reprezentantul Locatorului.
24) S? nu patrund? cu autovehiculul ?n locuri inundate;
25) S? nu circule cu autovehiculul ?n afara drumurilor deschise circula?iei publice;
26) S? ia m?surile de asigurare (scoatere cheie din contact, ?nchidere geamuri, portiere, portbagaj, activarea sistemului de alarm? etc.) pe perioada ?n care autovehiculul este sta?ionat sau garat;
27) S? nu p?r?seasc? autovehiculul ?n zone nepopulate sau ?n caz de blocaj al circula?iei, cu excep?ia situa?iei ?n care acest lucru a fost cerut ?n mod expres de organele ?n drept atunci c?nd este pus? ?n pericol via?a sau integritatea persoanelor.
28) S? restituie imediat autoturismul dup? expirarea termenului contractat. ?n cazul dep??irii termenului contractat cu mai mult de 2 ore, locatorul este ?ndrept??it s? considere ca este posibil? s?v?r?irea infrac?iunii de furt sau abuz de ?ncredere, dup caz, ?i s? anun?e acest eveniment la Poli?ie.
29) S? informeze Locatarului imediat, ?n termen de maxim 2 ore, ?n scris ?i verbal ?n cazul pierderii sau furtului certificatului de ?nmatriculare/autoriza?iei de circula?ie provizorie, a cheilor ?i/sau telecomenzilor autovehiculului;
30) S? comunice urgent ?n scris ?i verbal Locatarului furtul autovehiculului sau al unor p?r?i componente sau piese ale acestuia, precum ?i orice pagub? produs? prin avarierea sau distrugerea autovehiculului;
31) S? nu aduc? modific?ri ?i ad?ugiri de nici o natur? p?r?ii mecanice, electrice sau estetice;

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • FriendFeed
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 • Яндекс.Закладки
 • LinkedIn
 • Reddit
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • del.icio.us
 • Digg
 • БобрДобр
 • MisterWong.RU
 • Memori.ru
 • МоёМесто.ru
 • Сто закладок

Комментарии закрыты.